آخرین اخبار
ثبت احوال و آمار حیاتی

انتشار گزارش توصیفی روند ثبت ازدواج و طلاق به مناسبت روز ملی ثبت احوال


چهارشنبه یکم دی ماه 1395 و در آستانه سوم دی ماه، «روز ملی ثبت احوال»، گزارش توصیفی روند ثبت ازدواج و طلاق در نه ماهه سال جاری، توسط دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت منتشر گردید.

بند 14 سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بر رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخصهای بومی توسعه انسانی و انجام پژوهشهای جمعیتی و توسعه انسانی تاکید دارد.

با توجه به وظیفه سازمان ثبت احوال در تولید و انتشار آمارهای انسانی سراسرکشور، نشریه «گزارش توصیفی روند ثبت ازدواج و طلاق» در دفترآمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت تهیه گردید.

آگاهی مستمر و دقیق از آمارهای ازدواج و طلاق در مناطق مختلف و برنامه ریزی برای مداخله مناسب، یک راهبرد اساسی است. به ویژه که تحکیم بنیان و پایداری خانواده یکی از رویکردهای اساسی سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری است.

عناوین بخشهای این گزارش عبارت است از: روند شاخص میزان عمومی ازدواج کشور، روند تغییرات ثبت ازدواج در استانها، میانگین سن زوجین در اولین ازدواج، تعداد ازدواج ها در واحدهای کنسولی وزارت امور خارجه، روند شاخص میزان عمومی طلاق کشور، روند تغییرات ثبت طلاق، دوام ازدواج، تعداد طلاق ایرانیان در واحدهای کنسولی وزارت امور خارجه و .... 

 


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۱۰/۱
کلمات کلیدی :