آخرین اخبار
به مناسبت روز ملی ثبت احوال انجام شد

انتشار گزارش رصد رویدادهای حیاتی


چهارشنبه یکم دی ماه 1395 و در آستانه سوم دی ماه،«روز ملی ثبت احوال» ، گزارش رصد رویدادهای حیاتی نه ماهه سال جاری، توسط دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت منتشر گردید.

بند14سیا ستهای کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بررصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و  تدوین شاخصهای بومی توسعه انسانی و انجام پژوهشهای جمعیتی و توسعه انسانیتاکید دارد.

با توجه به وظیفه سازمان ثبت حوال در تولید و انتشار آمارهای انسانی سراسرکشور، نشریه «گزارش رصد رویدادهای حیاتی» در دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت تهیه گردید تا به عنوان مبنا ی اولیه رصد کمی سیاستهای جمعیتی کشور توسط صاحب نظران مورد بهره برداری قرارگیرد.

این گزارش شامل جداول و نمودارهای آماری رویدادهای حیاتی است. از جمله، ولادتهای ثبت شده در نه ماهه سال جاری به تفکیک شهری و روستایی و جنس، درصد ولادت های ثبت شده به تفکیک گروه سنی مادران، میانگین سن مادران در هنگام تولد، روند ثبت فوت به تفکیک شهری و روستایی و جنس، علل فوتهای ثبت شده، ترکیب سنی فوت شدگان، روند ثبت ازدواج و طلاق، میانگین سنی مردان و زنان در اولین ازدواج، میانگین طول مدت ازدواج در طلاق های ثبت شده 


گروه کاربری:          نسخه چاپی
تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۱۰/۱
کلمات کلیدی :